Przed rozpoczęciem korzystania ze sklepu internetowego www.scandikids.pl Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

 Regulamin sklepu - zakupy dokonane do dnia 24 grudnia 2014.

 Regulamin sklepu - zakupy dokonane przed 15.01.2016

 Regulamin sklepu - aktualny.

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

WWW.SCANDIKIDS.PL

 

 1. Postanowienia ogólne

 2. Definicje

 3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych

 4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

 5. Warunki zawierania umów sprzedaży

 6. Sposoby płatności

 7. Koszt, termin i sposoby dostawy

 8. Promocja

 9. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych

 10. Gwarancja produktu

 11. Tryb postępowania reklamacyjnego

 12. Prawo odstąpienia od umowy

 13. Własność intelektualna

 14. Postanowienia końcowe

 

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.scandikids.pl prowadzony jest przez Dorotę Kośny prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą SCANDIKIDS Dorota Kośny wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Osiedle na Skarpie 9 lok. 4, 84-313 Siemirowice, NIP:9241741659, REGON:221830905, adres poczty elektronicznej (e-mail): info@scandikids.pl, tel. 728 800 136.

 2. Sklep www.scandikids.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep www.scandikids.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

 4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu www.scandikids.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

 5. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

 6. Sklep www.scandikids.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski oraz innych krajów Unii Europejskiej.

 7. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 8. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem www.scandikids.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem www.scandikids.pl użyte są w celach informacyjnych.

 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827), Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

 1. DEFINICJE 1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej www.scandikids.pl umożliwiający utworzenie Konta.

 3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.scandikids.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.

 4. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 5. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

 6. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

 7. REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu.

 8. SKLEP - Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresemwww.scandikids.pl

 9. SPRZEDAWCA,USŁUGODAWCA –Dorota Kośny prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą SCANDIKIDS Dorota Kośny z siedzibą wSiemirowicach, ul. Osiedle na Skarpie 9 lok. 4, 84-313 Siemirowice, NIP:9241741659, REGON:221830905.

 10. PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 11. UMOWASPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

 12. USŁUGOBIORCA  osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

 13. USŁUGAELEKTRONICZNA  usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.

 14. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 15. MATERIAŁY - wszelkie treści dodane przez Usługobiorcę w Sklepie, w tym w szczególności zdjęcia oraz recenzje Produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu.

 16. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie.

 

 1. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

 1. zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,

 2. prowadzenie Konta w Sklepie,

 3. dodawanie Materiałów,

 4. korzystanie z Newslettera.

 1. Świadczenie Usług na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

 2. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

 

 1.  WARUNKI ŚWIADCZENIIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

 1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony.

 2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.

 3. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

  1. komputer z dostępem do Internetu,

  2. dostęp do poczty elektronicznej,

  3. przeglądarka internetowa,

  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

 2. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

 3. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 4. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

 1.  WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

 1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.

 2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Cena nie zawiera kosztów dostawy.

 3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

 4. W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie.

 5. Klient w trakcie składania Zamówienia może skorzystać z kodu rabatowego, otrzymanego od Sklepu lub od innego podmiotu, który dokona zakupu kodów rabatowych dla swoich Klientów. 

 6. Kody rabatowe posiadają okres ważności, w czasie którego Klient może skorzystać z oferowanego rabatu. Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej. Kod rabatowy nie obniży wartości Zamówienia poniżej kwoty 0,02 złotych. Po upływie daty ważności kodu rabatowego, skorzystanie z kodu rabatowego jest niemożliwe. 

 7.  Zamówienia można składać:

 1. poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep www.scandikids.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok.

 2. telefonicznie pod numerem telefonu: +48 728 800 136 (opłata zgodna z cennikiem operatora)

 3. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@scandikids.pl

 1. Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu tj. od 9:00 do 16:00 Zamówienia złożone w Dni Robocze po godz.11:00-, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego Dnia Roboczego.

 2. Zawarcie Umowy Sprzedaży.

  1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta, Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami.

  2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:

   • potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,

   • oświadczenie Sklepu o otrzymaniu Zamówienia,

   • oświadczenie Sklepu o przyjęciu Zamówienia,

   • niniejszy Regulamin,

   • oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy,

   • pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

  3. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 9 zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

 3. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu, który będzie dołączany do przesyłki.

 

 1. SPOSOBY PŁATNOŚCI 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

 1. płatność przy odbiorze osobistym za tzw. pobraniem.

 2. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy. 
  Numer konta:
   08 1950 0001 2006 0461 5918 0002 ( Pekao BANK )SCANDIKIDS Dorota Kośny, ul. Osiedle na Skarpie 9 lok. 4, 84-313 Siemirowice, NIP:9241741659. W tytule przelewu należy podać numer Zamówienia.)

 3. płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności.

 1. W przypadku zapłaty przelewem na rachunek bankowy, Produkt wysyłany jest po zaksięgowaniu kwoty na rachunku bankowym Sprzedawcy.

 2. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.

 3. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności. Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków. Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.

 4. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Brak wpłaty Klienta w stosownym terminie oznacza anulowanie Zamówienia.

 

 1. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY 1. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.

 2. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej UPS lub DHL.

 3. Na termin dostawy Produktu, składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:

 1. Czas kompletowania Produktu, wynosi od -1 do 4 Dni Roboczych.

 2. Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 1- do 4 Dni Roboczych (dostawa następuje wyłącznie w Dni Robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).

 

 1. PROMOCJE 1. Na stronach Sklepu mogą znajdować się informacje o promocjach.

 2. Promocje dzielą się na: 

 1. promocje produktowe - obniżające cenę Produktu zgodnie z rabatem kwotowym lub procentowym, określonym każdorazowo w opisie Produktu. 

 2. promocje wartościowe - obniżające cenę Zamówienia zawierającego Produkty objęte promocją o rabat kwotowy lub wartościowy określony każdorazowo po złożeniu Zamówienia na Produkt i spełnieniu szczegółowych warunków promocji umieszczonych na stronie promocji lub w Newsletterze. 

 3. pakiety promocyjne - przy zakupie określonej ilości dowolnych Produktów objętych promocją Klient otrzymuje rabat kwotowy lub procentowy na najtańszy Produkt. Promocja obejmuje wszystkie Produkty znajdujące się na stronie promocji. 

 4. zestawy promocyjne - przy zakupie (wyłączenie na stronie konkretnego Produktu) zestawu promocyjnego, składającego się przynajmniej z dwóch Produktów zamieszczonych w boxie promocyjnym, Klient otrzymuje rabat na wszystkie Produkty wchodzące w skład zestawu z wyjątkiem najdroższego z nich. 

 1. Promocje mogą być związane z kodem rabatowym co oznacza, że warunkiem skorzystania z promocji jest konieczność podania kodu rabatowego podczas składania Zamówienia. 

 2. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami Sklepu, chyba że regulamin danej promocji będzie stanowił inaczej. 

 3. Po złożeniu Zamówienia zawierającego pakiet lub zestaw promocyjny nie ma możliwości jego podziału.

 4. Pakiety i zestawy promocyjne zostaną dostarczone Klientowi po ich skompletowaniu.

 5. Produkty w promocji posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.

 

 1. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

 1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta, usługa Newslettera).

 2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@scandikids.pl 

 3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

 4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

 1. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 

 1. GWARANCJA PRODUKTU 1. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie posiadają gwarancję producenta lub dystrybutora, obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest dowód zakupu: paragon lub faktura VAT.

 

 1. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)

 2. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@scandikids.pl  lub pisemnie na adres:ul. Osiedle na Skarpie 9 lok. 4, 84-313 Siemirowice

 3. W powyższej wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

 4. Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową, należy go dostarczyć na adres: ul. Osiedle na Skarpie 9 lok. 4, 84-313 Siemirowice

 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.

 6. W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.
  W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@scandikids.pl

 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

 

 1.  PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 30 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie wręczonego przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni.

 3. Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy na wskazany przez Konsumenta numer konta bankowego lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób w terminie 7 dni od otrzymania zwrotu.

 4. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaż, zgodnie z pkt. 1, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.

 5. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 6. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie.

 

 1. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.scandikids.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością Doroty Kośny prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą SCANDIKIDS Dorota Kośny z siedzibą w Siemirowicach, ul. Osiedle na Skarpie 9 lok. 4, 84-313 Siemirowice, NIP:9241741659, REGON:221830905. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.scandikids.pl, bez zgody Usługodawcy.

 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.scandikids.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

 

 1.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.

 2. Zmiany dokonane w Regulaminie Sklepu przez Usługodawcę, wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianach przez Sklep.

 3. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

 4. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt. 5.

 5. Sądowe rozstrzyganie sporów:

 1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

 2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów, np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR znajdującej się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

 

Regulamin sklepu - zakupy dokonane do dnia 24 grudnia 2014.

Regulamin sklepu - przed 15.01.2016

Regulamin sklepu - aktualny

 

Produkt został dodany do listy życzeń
Produkt został dodany do porównania.

Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym sklepie, optymalizacji jego treści, dostosowania sklepu do Państwa indywidualnych potrzeb oraz personalizacji wyświetlanych reklam w ramach zewnętrznych sieci remarketingowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego sklepu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności sklepu.