Your terms and conditions of use

Regulamin sklepu internetowego scandikids.pl

Warunki realizacji zamówienia | Reklamacje | Płatności | Gwarancja | Dostawa |

Sklep internetowy scandikids.pl działający pod adresem http://scandikids.pl (dalej: „Sklep Internetowy scandikids.pl”) jest platformą prowadzoną przez: 
Scandikids Dorota Kośny
ul. Os. na skarpie 9 lok. 4 
84-313 Siemirowice 
Tel.: (59) 842 74 86

NIP: 9241741659,

REGON 221830905

wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

(dalej: „Firma Scandikids”)

SŁOWNICZEK:
Magazyn – magazyn zlokalizowany w Siemirowicach, ul. Os. na skarpie 9/4, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów. 

Sklep Internetowy scandikids.pl – sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową scandikids.pl.

Klient –osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną.

Materiały – wszelkie treści zamieszczone przez Klienta w Sklepie Internetowym scandikids.pl, w tym w szczególności zdjęcia, recenzje produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego scandikids.pl.
Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego scandikids.pl, umożliwiająca Klientowi wpisanie numeru kodu rabatowego oraz ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności. 
Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym scandikids.pl, na której przedstawione są informacje na temat produktu. 
Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą, kartą kredytową. §1

Postanowienia ogólne  1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego scandikids.pl, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym scandikids.pl, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnień Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

  2. Do przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego scandikids.pl oraz składania zamówień na produkty niezbędny jest:

a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera;

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego scandikids.pl zgodnie z jego przeznaczeniem.

3. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego scandikids.pl, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego scandikids.pl lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego scandikids.pl do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego scandikids.pl jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.;

 

4. Firma Scandikids w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego scandikids.pl spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego scandikids.pl z infrastrukturą techniczną Klienta.

 

5. Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego scandikids.pl nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego scandikids.pl wymaga zarejestrowania się zgodnie z postanowieniami § 2 regulaminu.§ 2

Rejestracja  1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym scandikids.pl (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając swój nick (pseudonim), zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego scandikids.pl oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.

  2. Rejestracja w Sklepie Internetowym scandikids.pl jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego scandikids.pl są nieodpłatne.

  3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym scandikids.pl każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

  4. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego scandikids.pl należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta wraz z podaniem adresu poczty elektronicznej, aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym scandikids.pl lub zaznaczyć "wyrejestrowanie" przy polu "Newsletter" w prawym dolnym rogu strony głównej.

§ 3

Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego scandikids.pl  1. Logowanie do Sklepu Internetowego scandikids.pl odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Moje konto”).

  2. Wraz z zarejestrowaniem się w Sklepie Internetowym scandikids.pl tworzony jest profil publiczny Klienta. W profilu publicznym Klienta dla każdego użytkownika Sklepu Internetowego scandikids.pl widoczny jest nick Klienta. Klient może udostępnić w profilu publicznym również inne dane, w tym w szczególności adres poczty elektronicznej, imię i nazwisko, datę urodzenia, numer komunikatora oraz zdjęcia. Dane udostępnione w profilu publicznym dostępne są dla wszystkich użytkowników Sklepu Internetowego scandikids.pl. Zamieszczając wszelkie dane w koncie Klienta, Klient oświadcza, iż władny jest do posługiwania się powyższymi danymi, w tym do decydowania o udostępnieniu ich nieograniczonemu kręgowi osób.

  3. Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego scandikids.pl, w tym w szczególności składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego scandikids.pl oraz zamieszczać Materiały w Sklepie Internetowym scandikids.pl, które nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich oraz zasad współżycia społecznego.

  4. Klient z momentem zamieszczenia danego Materiału:

a) oświadcza, iż władny jest zamieścić dany Materiał w Sklepie Internetowym scandikids.pl, w tym udostępnić go nieograniczonemu kręgowi osób;

b) oświadcza, iż dany Materiał nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, ani zasad współżycia społecznego.

c) zamieszczając dany Materiał w Sklepie Internetowym scandikids.pl (w tym w szczególności zdjęcia, wpisy na forum, recenzje itp.) udziela firmie Scandikids nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na korzystanie przez firmę Scandikids z powyższego Materiału w działalności Sklepu Internetowego scandikids.pl, w tym w szczególności na utrzymywanie ich w zasobach systemu informatycznego firmy Scandikids. Klientowi z tytułu udzielenia firmie Scandikids powyższej licencji nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie.

d) oświadcza, iż osoby, których wizerunki znajdują się na zdjęciach zamieszczonych przez Klienta, wyraziły zgodę na rozpowszechnienie ich w ramach konta Klienta w Sklepie Internetowym scandikids.pl, w tym na publiczne rozpowszechnienie takich wizerunków;

e) na wypadek jakichkolwiek roszczeń osób trzecich dotyczących Materiału zamieszczonego przez Klienta w Sklepie Internetowym scandikids.pl, Klient zobowiązuje się do naprawienia szkody poniesionej przez firmę Scandikids z tego tytułu w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, a także do przystąpienia do postępowania sądowego lub pozasądowego po stronie firmy Scandikids na pierwsze wezwanie firmy Scandikids.

5. Firma Scandikids uprawniona jest do zablokowania konta Klienta, jeżeli uzna jego działanie w ramach Sklepu Internetowego scandikids.pl za naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa na dobrach niematerialnych), dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze zablokowania konta Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym scandikids.pl. Zablokowanie konta oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektronicznej w trybie natychmiastowym.

6. Firma Scandikids uprawniona jest do usuwania ze Sklepu Internetowego scandikids.pl materiałów sprzecznych z prawem, naruszających prawa osób trzecich, dobra osobiste, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze usunięcia Materiałów zamieszczonych przez Klienta, Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym scandikids.pl.

7. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego scandikids.pl mogą być zgłaszane firmie Scandikids za pośrednictwem poczty elektronicznej

8. Reklamacje dotyczące produktów mogą być zgłaszane stosownie do postanowień § 9 regulaminu.

9. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.§ 4
Warunki realizacji zamówienia1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego scandikids.pl przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę. Klient po zarejestrowaniu i zalogowaniu się w Sklepie Internetowym scandikids.pl, składa zamówienie, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany, przez wybór znajdującego się na Stronie produktowej polecenia „DODAJ DO KOSZYKA” lub „DO KOSZYKA”, a następnie wskazanie w Koszyku sposobu odbioru i płatności oraz potwierdzenie zamówienia. 


2. W Koszyku, Klient wskazuje: 
(a) zamawiane produkty oraz ich ilość; 
(b) adres, na jaki przedmiot zamówienia ma być dostarczony oraz dane niezbędne do wystawienia faktury; 
(c) sposób dostawy; 
(d) sposób płatności; 
(e) (opcjonalnie) numer karty Payback oraz 
(f) (opcjonalnie) kod rabatowy. 
3. Maksymalna ilość identycznych produktów znajdujących się w jednym zamówieniu składanym przez Klienta nie może przekroczyć 5 (pięć) sztuk.

4. Procedura składania zamówienia obejmuje polecenia „DO KOSZYKA”,  „WYBIERZ ADRES DOSTAWY” „WYBIERZ OPCJĘ DOSTAWY”, „WYBIERZ METODĘ PŁATNOŚCI”. Klient składa zamówienie przez wybór polecenia „POTWIERDZAM ZAMÓWIENIE”. Klient klikając „POTWIERDZAM ZAMÓWIENIE” zawiera z firmą Scandikids umowę sprzedaży produktów bedących przedmiotem zamówienia.

5.  Przedmiot zamówienia może być dostarczony do Klienta na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu; 

6. Firma Scandikids zastrzega sobie prawo wyłączenia niektórych kanałów dostawy zamówień oraz form płatności dla Klienta, który: 


(a) w przypadku dostaw realizowanych za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres wskazany przez Klienta– nie odbierze w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu przedmiotu zamówienia, co najmniej trzech zamówień płatnych przy odbiorze; 
(b) w przypadku dostaw realizowanych przesyłką kurierską, – co najmniej trzykrotnie odmówił odbioru przesyłki kurierskiej; 
(c) w przypadku notorycznego składania zamówień i anulowania ich. 

Przywrócenie wyłączonych kanałów dostawy lub form płatności może nastąpić po złożeniu przez Klienta kolejnych trzech zamówień opłaconych z góry (przelewem) i odebraniu przesyłek z produktami składającymi się na te zamówienia. 


7. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub jeśli zakup ich od dostawców firmy Scandikids nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, firma Scandikids poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta. 8. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, firma Scandikids nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.


§ 5

Ceny produktów1. Firma Scandikids zamieszcza informacje o produktach na stronie Sklepu Internetowego scandikids.pl i sprzedaje ww. produkty za pośrednictwem Internetu. 


2. Ceny na stronie Sklepu Internetowego scandikids.pl zamieszczone przy produkcie: 
(a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich; 
(b) nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki. 


3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana w koszyku w chwili składania zamówienia przez Klienta na stronie Sklepu Internetowego scandikids.pl. 


4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy przedmiotu zamówienia oraz formy płatności. 


5. Firma Scandikids zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. 


6. Promocje w Sklepie Internetowym scandikids.pl nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.


§ 6

Modyfikacja zamówienia1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy, lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży (odpowiedniej części ceny sprzedaży) nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania rezygnacji Klienta przez firmę Scandikids. Zasady zwrotu należności Klientom zostały szczegółowo opisane w § 12 regulaminu. 


2. Zmian w zamówieniu można dokonywać na stronie Sklepu Internetowego scandikids.pl w zakładce „Moje Konto”, lub kontaktując się z Centrum Wsparcia Klienta.3. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia.


§ 7

Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia1.    W przypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony na terenie Polski zapłaty można dokonać: przelewem bankowym, kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez firmę Scandikids. W tym przypadku nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sklep Internetowy scandikids.pl potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności. Zamówienia, które nie zostaną opłacone w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ich złożenia będą uznawane za nieaktualne i nie będą realizowane, chyba że w drodze indywidualnych ustaleń pomiędzy Klientem a Sklepem internetowym scandikids.pl strony postanowią inaczej.

2. W przypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony poza granicami Polski, zapłaty można dokonać przelewem bankowym lub kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez firmę Scandikids. Nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez firmę Scandikids potwierdzenia przez podmiot realizujący płatność poprawnego wykonania płatności. 

3. Klient może skorzystać z kodu rabatowego, otrzymanego od Sklepu Internetowego scandikids.pl lub od innego podmiotu, który dokona zakupu kodów rabatowych dla swoich Klientów. 


4. Kody rabatowe posiadają okres ważności, w czasie którego Klient może skorzystać z oferowanego rabatu. Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej. Kod rabatowy nie obniży wartości zamówienia poniżej kwoty 0,02 złotych. Po upływie daty ważności kodu rabatowego, skorzystanie z kodu rabatowego jest niemożliwe. 


§ 8

Czas realizacji zamówień1. Firma Scandikids może zamieścić na stronie internetowej Sklepu Internetowego scandikids.pl przedstawiającej dany produkt informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Ww. informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów. 


2. Na terenie Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres.

3. Poza terenem Polski przedmiot zamówienia jest dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej albo firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres.


4.  Firma Scandikids nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.


§ 9

Warunki reklamacji1. Klient, nabywający produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od dnia stwierdzenia niezgodnością z umową i zawiadomi o tym firmę Scandikids. Firma Scandikids odpowiada za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem 2 lat od dnia wydania towaru klientowi.


2. Firma Scandikids w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. 


3. Warunkiem koniecznym, aby firma Scandikids rozpatrzyła reklamację jest dostarczenie jej przez Klienta reklamowanego produktu lub produktów wraz z kopią dowodu zakupu tego produktu od firmy Scandikids i opisem reklamacji.

4. W przypadku, gdy produkt był dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, reklamację (tj. reklamowany produkt, dowód zakupu i opis reklamacji) należy odesłać na adres Scandikids Dorota Kośny, ul. Os. na skarpie 9/4, 84-313 Siemirowice za pośrednictwem Poczty Polskiej (paczka ekonomiczna). W przypadku dostarczenia Klientowi produktu przesyłką opłacaną za pobraniem, zwrot kosztów zamówienia nastąpi zgodnie z zasadami opisanymi w § 12 poniżej. Firma Scandikids pokrywa koszty przesyłki reklamacyjnej.


5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – firma Scandikids naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.§ 10
Warunki gwarancji1. Produkty sprzedawane przez firmę Scandikids mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Firma Scandikids nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty. 


2. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady: 

(a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji) a firma Scandikids jest tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do firmy Scandikids; 


(b) korzystając z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy w związku z niezgodnością produktu z umową – w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień § 9 regulaminu.


§ 11

Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze wysłane: 
(a) kontaktując się ze sklepe internetowym Scandikids.pl ; 
(b) samodzielnie anulując zamówienie na stronie Sklepu Internetowego scandikids.pl.


2. Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym scandikids.pl w zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument) może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym scandikids.pl bez podawania przyczyny w ciągu 10 (dziesięć) dni kalendarzowych od dnia otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu), za wyjątkiem w szczególności (stosownie do art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za produkt niebezpieczny (tekst jednolity z dnia 14 września 2012 r., Dz. U. z 2012 r., poz. 1225): 


(a) rozpakowanych z fabrycznego opakowania nagrań audialnych, wizualnych, zapisanych na nośnikach programów komputerowych; 
(b) prasy;

(c) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;

(d) produktów, których stan po odbiorze przez Klienta uległ zmianie, chyba że zmiana konieczna była w granicach zwykłego zarządu. 

3. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 2 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej. W takim przypadku Klient zobowiązany jest do zwrotu firmie Scandikids produktu w stanie niepogorszonym zgodnie z postanowieniami ust. 4 niniejszego paragrafu w terminie wynikającym z obwiązujących przepisów prawa. Firma Scandikids zwróci Klientowi w terminie 14 dni uiszczoną przez Klienta cenę produktu zgodnie z postanowieniami § 12 regulaminu. 


4. Klient, który odstąpił od umowy zgodnie z ust. 2 powyżej, może zwrócić przedmiot zamówienia w całości lub części po odebraniu przesyłki dostarczonej Pocztą Polską lub kurierem – w terminie wskazanym w ust. 3 powyżej. Wówczas produkty, co do których Klient odstąpił od umowy, należy odesłać na adres: SCANDIKIDS Dorota Kośny, ul. os. na skarpie 9/4, 84-313 Siemirowice.

5. W przypadku odstąpienia od umowy zwrot uiszczonej przez Klienta kwoty nastąpi przez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku gdy Klient uiścił firmie Scandikids przedpłatę, zwrot nastąpi stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa. W przypadku, gdy płatność została wykonana z rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej, zwrot należności zostanie zrealizowany na ten rachunek bankowy w polskich złotych. Koszty związane z przewalutowaniem złotych polskich na inną walutę ponosi Klient.


6. Firma Scandikids nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.


§ 12

Zwrot należności Klientom1. Firma Scandikids dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku: 
(a) anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją; 
(b) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej; 
(c) uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy. 

2. Firma Scandikids dokona zwrotu pieniędzy na: 
(a) rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą kredytową lub płatniczą Klienta) – jeśli zamówienie było opłacone: 
- z góry za pomocą przelewu lub karty kredytowej; 
- przy odbiorze u kuriera lub na poczcie. 

3. W najszerszym dopuszczalny przez prawo zakresie firma Scandikids nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania firmie Scandikids numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle firmie Scandikids takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Firma Scandikids nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego. 


4. W przypadku gdy Klient dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego, karty kredytowej lub płatniczej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego, karty kredytowej lub płatniczej, przy użyciu których nastąpiła płatność na rzecz firmy Scandikids zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu.


§ 13

Promocje

1. Na stronach Sklepu Internetowego scandikids.pl mogą znajdować się informacje o promocjach (zwanych dalej „Promocjami”). Promocje dzielą się na: 
(a) promocje produktowe – obniżające cenę produktu zgodnie z rabatem kwotowym lub procentowym, określonym każdorazowo na stronie produktu. 
(b) promocje wartościowe - obniżające cenę Koszyka zawierającego produkty objęte promocją o rabat kwotowy lub wartościowy określony każdorazowo po dodaniu produktów do koszyka i spełnieniu szczegółowych warunków promocji umieszczonych na stronie Promocji lub w newsletterze. 
(c) pakiety promocyjne - przy zakupie określonej ilości dowolnych produktów objętych Promocją Klient otrzymuje rabat kwotowy lub procentowy na najtańszy produkt. Promocja obejmuje wszystkie produkty znajdujące się na stronie Promocji. 
(d) zestawy promocyjne - przy zakupie (wyłączenie na stronie produktowej) zestawu promocyjnego, składającego się przynajmniej z dwóch produktów zamieszczonych w boxie promocyjnym, Klient otrzymuje rabat na wszystkie produkty wchodzące w skład zestawu z wyjątkiem najdroższego z nich. 

2. Promocje mogą być związane z kodem rabatowym to znaczy, że warunkiem skorzystania z Promocji jest konieczność podania kodu rabatowego podczas składania Zamówienia. 


3. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami Sklepu Internetowego scandikids.pl, chyba że regulamin danej promocji będzie stanowił inaczej. 


4. Po złożeniu zamówienia zawierającego pakiet lub zestaw promocyjny nie ma możliwości jego podziału. 


5. Pakiety i zestawy promocyjne mogą być dostarczone Klientowi, jeżeli wszystkie produkty wchodzące w ich skład zostaną skompletowane w Magazynie. 


6. W przypadku braku w Magazynie któregokolwiek z produktów wchodzącego w skład zamówionego pakietu lub zestawu promocyjnego, firma Scandikids poinformuje Klienta poprzez wysłanie informacji na adres email wskazany w zamówieniu w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty zawarcia umowy. 

7.  W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest pakiet lub zestaw promocyjny, rezygnacja z zamówienia, o której mowa w § 11 regulaminu, może dotyczyć wyłącznie całego pakietu lub zestawu promocyjnego. Nie ma możliwości rezygnacji z pojedynczych produktów wchodzących w skład pakietu lub zestawu promocyjnego. 


8. W przypadku sprzeczności z innymi postanowieniami regulaminu zastosowanie mają postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie.


§ 14
Dane osobowe1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez firmę Scandikids danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie Internetowym scandikids.pl oraz w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego scandikids.pl, w tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym scandikids.pl. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez firmę Scandikids danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez firmę Scandikids usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym scandikids.pl.

 

2. Dane osobowe przetwarzane są przez firmę Scandikids, tj. firmę SCANDIKIDS Dorota Kośny z siedzibą w Siemirowicach (84-313) przy ul. Os. na skarpie 9/4 NIP: 9241741659, REGON 221830905. Zbióry danych osobowych zostały zarejestrowane w GIODO (numery zgłoszenia: 007191/2013 oraz 007201/2013)3. Firma Scandikids przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym scandikids.pl, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w § 15 regulaminu, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Moje konto”).5. Udostępnienie przez Klienta danych osobowych w profilu publicznym Klienta, o którym mowa w § 3 ust. 2 regulaminu, oznacza wyrażenie zgody na udostępnienie tych danych nieograniczonemu kręgowi osób.

 

6. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.7. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu Internetowego scandikids.pl poświęconej polityce prywatności.


§ 15
Newsletter1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu Internetowego scandikids.pl.

2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newsletter za pośrednictwem poczty elektronicznej lub samodzielnie, poprzez odznaczenie pola znajdującego w prawym dolnym rogu strony głównej ("Wyrejestrowanie").


§ 16
Postanowienia końcowe1. Firma Scandikids dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego scandikids.pl były na najwyższym poziomie, jednakże firma Scandikids nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego scandikids.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego scandikids.pl. 2. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie firma Scandikids nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta. 3. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271). 

4. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego scandikids.pl używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117). 5. Klient akceptując niniejszy regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie firmie Scandikids statystyk swojej obecności i aktywności w Sklepie Internetowym scandikids.pl. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów. 6. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy scandikids.pl korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na komputerze Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Sklepu Internetowego scandikids.pl.7. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a firmą Scandikids rozstrzygane będą przez właściwy miejscowo sąd powszechny.8. Firma Scandikids zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez firmę Scandikids, nie krótszym niż 7 dni od momentu zawiadomienia klienta na stronie Sklepu Internetowego scandikids.pl o zmienionym regulaminie w sposób zapewniający możliwość klientów do zapoznania się z takimi zmianami. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

 

Product added to wishlist
Product added to compare.

We use cookies to help us improve, promote, and protect our services. By continuing to use the site, you agree to our cookie policy.